Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) informuję, że:

  1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Leszek Szlachetko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Leszek Szlachetko wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 5262741332, REGON 140857806 (stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Ryżowa 41c / 19, 02-495 Warszawa).
  2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawach dotyczących realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się pod wskazanym adresem e-mail: info@leszekszlachetko.pl.
  3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Leszka Szlachetko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Leszek Szlachetko wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w celu realizacji wypełnionego i przesłanego formularza kontaktowego w związku z realizacją wypełnionego i przesłanego formularza kontaktowego celem przeprowadzenia konsultacji i ewentualnego podjęcia współpracy polegającej na opracowaniu programu żywieniowego i/lub treningu personalnego.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania powyżej wskazanego celu oraz przez okres ewentualnych kolejnych konsultacji po zrealizowaniu wskazanego celu.
  5. Pani/Pana dane udostępnione w formularzu kontaktowym nie będą przekazywane do podmiotów zewnętrznych.
  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  7. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
  8. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w związku z realizacją powyższej wskazanego celu.
  10. Decyzje w zakresie przetwarzanych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.